Polityka prywatności

Szanowni Państwo, W związku z faktem, iż największym aktywem naszej firmy są nasi Klienci, Corees Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić Państwu stosowną ochronę prywatności oraz bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych m.in. w ramach korzystania ze strony internetowej Spółki i będzie działać zgodnie z niniejszą Polityka prywatności oraz funkcjonującą w spółce Polityką Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych klientów jest:

Corees Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS: 0000802559, posiadającą numer REGON 384300204, posiadającą numer NIP: 5821630785, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł(dalej: Corees).Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, w szczególności z zasadami legalizmu, rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności, prawidłowości i czasowości.

Nasze dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o kontakt. Wszelkie dane kontaktowe Corees wskazane są na stronie internetowej Corees: www.corees.pl (dalej: Strona) w zakładce KONTAKT. Dodatkowo wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom utworzyliśmy również specjalny adres email za pośrednictwem którego będziemy starać się rozwiązywać wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Zachęcamy do kontaktu pod adresem: rodo@corees.pl . W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przed udostępnieniem nam jakichkolwiek danych osobowych rekomendujemy zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz Polityką Plików Cookies, przy czym korzystanie z aktywnego formularza kontaktowego czy newslettera nie jest możliwe bez uprzedniego potwierdzenia zapoznania się i akceptacją treści Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies. Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz momentu ich pozyskania. Corees pozyskuje Państwa dane osobowe w momencie:

 • zawierania z Państwem umowy świadczenia usług związanych z obsługą w zakresie nabycia, najmu, podnajmu, sprzedaży lub pośrednictwa nieruchomości oraz powierzchni komercyjnych, magazynowych i handlowych (dalej: Umowa) lub podejmowaniem przez Państwa kroków w celu zawarcia takiej umowy;
 • korzystania przez Państwa ze Strony internetowej Spółki i udostępnionych za jej pośrednictwem funkcjonalności;
 • aktywnego korzystania przez Państwa z funkcjonalności Strony internetowej w postaci formularza kontaktowego; • subskrypcji przez Państwa naszego newslettera; Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750
 • kontaktu z nami poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną; • aktywnego korzystania z profilu Corees w serwisie LinkedIn;

Strona internetowa

Podczas korzystania ze Strony internetowej Spółki automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz pliki cookies. Obowiązki Spółki oraz Państwa prawa związane z gromadzeniem plików cookies zostały zamieszczone w Polityce Plików Cookies.

Formularz kontaktowy

Podczas inicjowanego przez Państwa kontaktu z Corees za pomocą aktywnego formularza kontaktowego Corees pozyskuje następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres email, telefon.

Poczta elektroniczna

Podczas inicjowanego przez Państwa kontaktu z Corees za pomocą poczty email Corees uzyskuje dostęp do Państwa adresy mailowego, chyba że samodzielnie podejmiecie Państwo decyzję o udostępnieniu nam dodatkowych danych.

Poczta tradycyjna

Podczas inicjowanego przez Państwa kontaktu z Corees za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście Corees uzyskuje dostęp wyłącznie do danych osobowych, co do których samodzielnie podejmiecie Państwo decyzję o udostępnieniu.

LinkedIn

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sytuacji, gdy skorzystacie Państwo z funkcjonalności dostępnych na naszym profilu umieszczonym w serwisie LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/corees-commercial-real-estate/), a w szczególności, gdy polubicie, skomentujecie lub udostępnicie jakikolwiek nasz post, skontaktujecie się z nami za pośrednictwem wiadomości, zamieścicie recenzję albo dołączycie do grona obserwujących nas osób. Szczegóły związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez serwis LinkedIn dostępne są na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL. W zakresie katalogu danych, które są nam udostępniane -zależą one od ustawień prywatności dokonanych za pośrednictwem serwisu LinkedIn oraz tego czy jesteście Państwo zalogowanymi członkami LinkedInc zy tylko Obserwatorami(wg. Polityki prywatności LinkedIn). Podczas korzystania z naszego profilu w serwisie LinkedIn jesteśmy współadministratorami Państwa danych osobowych razem z LinkedIn Ireland Unlimited Company (Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and UserAgreement)WiltonPlaza,WiltonPlace,Dublin2,Ireland).

Zawarcie i realizacja umowy

W celu zawarcia z nami Umowy konieczne jest aby udostępnili nam Państwo zgodne z prawdą i nie naruszające praw osób trzecich dane niezbędne do realizacji umowy, w tym do wystawienia stosownej faktury VAT, tj.:

• Imię i nazwisko (w przypadku konsumenta) albo firmę przedsiębiorcy (w przypadku klienta biznesowego); • Główny adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych); Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750

 • Adres korespondencyjny (wyłącznie w przypadku konsumenta);
 • Numer NIP (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych);
 • Adres email;
 • Telefon kontaktowy;
 • stanowisko (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych lub osób działających w ich imieniu);

Corees ma prawo kontaktować się z Państwem za pośrednictwem podanych przez Was danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu email celem realizacji Umowy. Ponadto, w przypadku świadczenia przez nas usług na rzecz lub w imieniu klienta, jeżeli wymagać tego będzie przygotowanie transakcji zbycia nieruchomości lub obowiązujące przepisy prawa, Corees przetwarza dane umożliwiające:

• weryfikację tożsamości klienta (tj.imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, numer PESEL);

• identyfikację nieruchomości, które będą przedmiotem ewentualnej transakcji (nr księgi wieczystej i udostępnione za pośrednictwem systemu elektronicznych ksiąg wieczystych);

Jednocześnie, w przypadku świadczenia usług w zakresie obsługi Klienta w procesie nabycia, najmu, podnajmu, sprzedaży lub pośrednictwa nieruchomości Corees przetwarza dane umożliwiające:

 • nawiązanie i utrzymanie kontaktu, przekazanie oferty czy umówienie terminu oględzin nieruchomości, tj. numer telefonu lub adres mailowy umożliwiające kontakt z potencjalnymi nabywcami lub najemcami i podnajemcami.
 • w celu uzgodnienia terminu oględzin i przekazywania otrzymanych ofert zakupu lub najmu nieruchomości przez najemców;
 • przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością będącą przedmiotem Umowy;

Transakcje inwestycyjne

W przypadku nawiązania przez klienta współpracy z Corees w celach inwestycyjnych przetwarzamy dane niezbędne do zidentyfikowania klienta jako podmiotu spełniającego wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w jeżeli klient działa w formie spółki prawa handlowego, funduszu powierniczego lub innego podmiotu, którego dotyczą wyżej wskazane przepisy, Corees może być zobowiązany do gromadzenia danych osobowych o osobie kontrolującej i beneficjentach tego podmiotu – zgodnie z powołanymi przepisami prawa.

Newsletter

Jeżeli użytkownik Strony dokona subskrypcji do Newslettera lub wyrazi zgodę na otrzymywanie od Corees informacji marketingowych lub raportów z zakresu rynku nieruchomości, Corees będzie gromadzić dane osobowe w postaci adresu email oraz dotyczące branży w jakiej działa subskrybent oraz rodzaju treści, które chciałby otrzymywać. Subskrypcja jest dobrowolna i można z niej w każdej chwili zrezygnować poprzez dokonanie anulowania subskrypcji(funkcja udostępniona każdorazowo w wysyłanej do Subskrybenta wiadomości email).

Podstawy prawne i sposoby przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Corees w celu:

• prowadzenia statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych) (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750 na szeroko rozumianym marketingu usług Administratora) -w przypadku wizyty na Stronie internetowej (więcej szczegółów w tym zakresie znajdziecie Państwo w umieszczonej na Stronie internetowej Polityce Plików Cookies);

 • realizacji Umowy (w tym wystawienia stosownej faktury VAT) lub podjęcia kroków w celu zawarcia takiej umowy(podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zw. z art .6 ust. 1lit. c) RODO)– w przypadku zawierania Umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia takiej umowy;
 • umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony internetowej w postaci aktywnego formularza kontaktowego (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na budowaniu pozytywnych relacji Klientem, umożliwieniu mu szybkiego kontaktu z Corees));
 • umożliwienia korzystania z Newslettera (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgoda Subskrybenta, która w każdej chwili może zostać cofnięta);
 • umożliwienia kontaktu z Corees (podstawa prawna:Art. 6 ust.1 lit.c) RODO) –w przypadku korzystania z udostępnionych dróg kontaktu, w tym na potrzeby rozpatrywania skarg, wniosków, reklamacji;
 • optymalizacji korzystania przez Państwa ze Strony (dostosowanie do indywidualnych preferencji) (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na budowaniu pozytywnych relacji Klientem – więcej szczegółów w tym zakresie znajdziecie Państwo w umieszczonej na Stronie internetowej Polityce Plików Cookies);
 • umożliwienia korzystania z funkcjonalności profilu na LinkedIn, w tym komentowania, recenzowania, wysyłania wiadomości(podstawa prawna:Art. 6 ust. 1 lit.f)w zw. z art.6 ust. 1 lit. a) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na budowaniu pozytywnych relacji Klientem, umożliwieniu mu szybkiego kontaktu z Corees);

Udostępnienie Danych Osobowych Podmiotom Trzecim

Odbiorcami udostępnionych nam danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (w tym jeśli będzie to wynikało ze specyfiki konkretnej umowy Partnerzy), którym dane te zostały powierzone zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, tj. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnione na mocy innych przepisów prawa (np. upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, dostawcy usług IT takich jak hosting, oprogramowanie oraz przestrzeń serwerowa, biuro rachunkowe, podmioty zapewniające wsparcie w zakresie prowadzenia Strony internetowej oraz szeroko rozumianego działania narzędzi informatycznych, organy administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy kurierskie lub pocztowe realizujące ewentualne przesyłki,). Podmioty te samodzielnie ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.

Konsekwencje braku udostępnienia danych

Skorzystanie z naszych usług lub Strony lub udostępnionych za jej pośrednictwem funkcjonalności jest dobrowolne i całkowicie zależnie od Państwa woli, ale aby z nich skorzystać musicie Państwo udostępnić nam wskazane powyżej dane, inaczej np. nie będziecie w stanie podpisać z nami Umowy, wysłać zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niektóre Państwa dane osobowe są konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Corees np. dotyczących obowiązku przeciwdziałania fałszerstwom i praniu pieniędzy. Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750 Przysługujące Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom, których dane przetwarzamy przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji o zakresie, źródle i sposobie przetwarzania ich danych osobowych; • prawo do informacji o celu przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do informacji o kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • w miarę możliwości prawo do informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu
 • prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Corees oraz do sprostowania danych osobowych, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych:
  • o jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • jeżeli osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • jeżeli przetwarzanie następuje przez czas dłuższy niż niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a klient ją wycofał;
  • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • jeżeli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy:
  • dane osobowe są przetwarzane przez Corees niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe są niepoprawne;
  • klient zobowiązuje Corees do ich przechowywania, aby umożliwić sobie ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami;
  • klient zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych przez Corees;
 • prawo żądania kopii danych osobowych przekazanych Corees przygotowanej w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Modyfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Corees. Modyfikacja danych może wiązać się z powstaniem kosztów dotyczących korzystania przez Państwa ze świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@corees.pl lub w inny sposób określony w niniejszym dokumencie. Dla zapewnienia klientowi pełnej realizacji z praw Corees będzie przechowywał informacje o zgłoszonym przez klienta żądaniu dotyczącym powyżej wskazanych uprawnień i całej związanej z nim korespondencji tak aby, można było przeprowadzić obsługę takiego żądania i potwierdzić realizację i przestrzeganie zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych. Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750 Jednocześnie informujemy, że w przypadku naruszenia przez Corees przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych klientom przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://uodo.gov.pl ). Każda osoba ma prawo żądania, by Corees przesłał przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz nie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

Okres przechowywania danych osobowych

Corees przechowuje pozyskane dane osobowe przez różny okres czasu w zależności od celu ich przetwarzania i tak:

 • W przypadku danych zbieranych automatycznie podczas wizyty na Stronie internetowej – zgodnie z Polityką Plików Cookies;
 • w przypadku realizacji Umowy najmu (w tym wystawienia stosownej faktury VAT) lub podjęcia kroków w celu zawarcia takiej Umowy – równy jest okresowi realizacji Umowy oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć z nią związek, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • w przypadku kontaktu  z Corees (inaczej niż za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie internetowej) – do czasu rozpatrzenia Państwa prośby lub wniosku oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z określonym zdarzeniem będącym przyczyną kontaktu, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas;
 • w przypadku formularza kontaktowego znajdującego się n aStronie internetowej-do czasu rozpatrzenia Państwa prośby lub wniosku oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z określonym zdarzeniem będącym przyczyną kontaktu, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas;
 • w przypadku korzystania z Newslettera – do czasu anulowania subskrypcji;

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Informujemy ,że nie stosujemy technik służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies). Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze użytkownika Strony. Po wejściu na Stronę pojawia się komunikat odsyłający do Polityki Plików Cookies regulującej szczegółowo kwestię ich wykorzystania przez Corees oraz możliwość zmiany w tym zakresie dokonywanej przez użytkownika Strony. Corees informuje, że nie ma dostępu do plików cookies lub innych elementów używanych przez reklamodawców i witryny internetowe osób trzecich, w tym Partnerów i nie mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne tych osób trzecich nie są objęte Polityką, a w celu uzyskania dalszych informacji na ich temat prosimy kontaktować się z nimi bezpośrednio. W zakresie obsługi plików cookies obowiązuje Polityka Plików Cookies. Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750 Transmisja danych i cyberbezpieczeństwo Świadczenie usług drogą elektroniczną co do zasady bez względu na podjęte kroki, mając na uwadze charakter tych usług może wiązać się z ryzykiem m.in.:

 • otrzymania przez użytkownika Strony spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • oddziaływania na użytkownika Strony oprogramowania typu malware lub sniffer;
 • zainfekowania urządzenia użytkownika Strony wirusami komputerowymi.

Corees informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia bezpieczeństwa Corees zaleca Użytkownikom Strony używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem, którego korzysta ze Strony. Bezpieczeństwo Danych Osobowych Corees nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych poza wskazanymi w Polityce, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne ze względu na świadczone przez nas usługi lub obowiązujące przepisy prawa lub za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie. Powierzając Państwa dane osobowe podmiotom trzecim wybieramy te, które dają rękojmie legalnego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych. Corees przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Corees dba, aby dane osobowe były: • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą – legalizm i transparentność; • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – minimalizacja; • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – adekwatność; • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane – prawidłowość i rzetelność; • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa – czasowość. Osoby udostępniające nam jakiekolwiek dane osobowe proszone są o niezwłocznie zawiadomienie nas o: • wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem z naszych usług, Strony internetowej, a mogących skutkować naruszeniem udostępnionych przez niego danych osobowych; • wszelkich innych stwierdzonych przez tą osobę naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z naszych usług, Strony. Zmiany Polityki prywatności Corees jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, w szczególności w celu zapewnienia realizacji obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian aktualizacyjnych wobec zmiany funkcjonowania Corees. Corees Polska Spółka z o. o. KRS: 0000802559 | NIP: 5821630785 | Regon: 384300204 |www.corees.pl | office@corees.pl ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, tel. +48 572 702 750 Zmiana Polityki prywatności nastąpi poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na Stronie internetowej. Corees powiadomi użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na Stronie internetowej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie tych zmian wskazując zaktualizowany tekst Polityki prywatności. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem strony internetowej dokonywane po zmianie Polityki prywatności oznacza akceptację nowej treści Polityki prywatności.

 

Kontakt
pełny ekran

  Skontaktuj się z naszymi doradcami  Administratorem danych osobowych jest Corees Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000802559, NIP: 5821630785, Adres: ul. PRZESKOK 2, 00-032 WARSZAWA. Informacje podane w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia możliwości kontaktu i spersonalizowanego marketingu drogą mailową.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

  Newsletter
  pełny ekran